Onze gebruiksvoorwaarden

Inleiding

Op Mijnpensioenoverzicht.nl kunt u zien hoeveel pensioen u heeft opgebouwd. Zo krijgt u inzicht in uw persoonlijke financiële situatie in de toekomst.

Op het moment dat u inlogt op Mijnpensioenoverzicht.nl met uw DigiD, verzamelt Stichting Pensioenregister aan de hand van uw Burgerservicenummer (BSN) de bij de Sociale Verzekeringsbank en de pensioenuitvoerders uw beschikbare pensioengegevens. Gezamenlijk zorgen wij ervoor dat deze zo juist en volledig mogelijk worden getoond.

De informatie op de website is uitdrukkelijk niet bedoeld als vervanging van de informatie die u ontvangt van de Sociale Verzekeringsbank en/of uw pensioenuitvoerder(s).

Stichting Pensioenregister is geen financiële instelling zoals bedoeld in de Wet op het Financieel Toezicht en geeft met het tonen van de informatie op haar website geen advies. Voor advies over uw pensioensituatie kunt u contact opnemen met uw pensioenuitvoerder(s), de Sociale Verzekeringsbank of een financieel adviseur.

TOEPASSELIJKHEID VOORWAARDEN

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van Mijnpensioenoverzicht.nl.

A) De website

 1. De website Mijnpensioenoverzicht.nl is, met uitzondering van de situaties zoals genoemd in onderdeel B van deze gebruiksvoorwaarden, 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar.
 2. U kunt uitsluitend toegang krijgen tot de website met uw DigiD of eIDAS. Heeft u geen DigiD? Vraag hier uw DigiD aan.
 3. Wij raden u aan uw veiligheidssoftware bij te werken voordat u inlogt met uw DigiD op Mijnpensioenoverzicht.nl.
 4. De Sociale Verzekeringsbank en de pensioenuitvoerders zijn verantwoordelijk voor het aanleveren van juiste en volledige (pensioen)gegevens.
 5. Stichting Pensioenregister is verantwoordelijk voor de op de website uitgevoerde berekening en weergave van het totaal van de pensioenaanspraken.
 6. Alle op de website vermelde bedragen zijn weergegeven in Euro’s. De bruto jaarbedragen zijn aangeleverd door de pensioenuitvoerders en de Sociale Verzekeringsbank. De getoonde netto bedragen zijn een indicatie.
 7. De door de pensioenuitvoerders aangeleverde gegevens betreffen een indicatie van uw pensioenaanspraken.
 8. De voorwaarden van de betreffende pensioenregeling zijn steeds van toepassing en zijn beschreven in uw pensioenreglement. Heeft u hierover vragen of klachten? Neemt u dan contact op met de betreffende pensioenuitvoerder.

B) Onderhoud/storingen

 1. Stichting Pensioenregister kan te allen tijde (onderdelen van) de website zonder voorafgaande bekendmaking tijdelijk buiten gebruik stellen voor het plegen van onderhoud of het opheffen van storingen. Stichting Pensioenregister zal zich inspannen om dergelijke onderhoudswerkzaamheden zoveel mogelijk op de minder gangbare uren te laten plaatsvinden.
 2. Stichting Pensioenregister is niet aansprakelijk voor eventuele schade, van welke aard ook, als gevolg van onbereikbaarheid van de website.

C) Vragen

 1. Voor inhoudelijke vragen over uw pensioenaanspraken kunt u contact opnemen met de betreffende pensioenuitvoerder. De contactgegevens van alle pensioenuitvoerders zijn op de website vermeld.
 2. Voor vragen over de AOW kunt u contact opnemen met de Sociale Verzekeringsbank.
 3. Voor vragen over de werking van de website kunt u contact opnemen met de Servicedesk van mijnpensioenoverzicht.nl. Mist u pensioenuitvoerders in uw pensioenoverzicht? Neemt u dan contact op met deze pensioenuitvoerders. De contactgegevens zijn vermeld op de website.

D) Klachten

Klik hier voor de klachtenregeling van Stichting Pensioenregister.

E) Privacy

 1. De gegevensverwerking via de website vindt plaats op grond van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling en is in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Stichting Pensioenregister slaat geen gegevens op, behalve in de volgende gevallen:
  • Stichting Pensioenregister gebruikt uw BSN voor het ophalen van uw pensioengegevens bij de pensioenuitvoerders. Uw BSN wordt alleen hiervoor gebruikt en wordt altijd versleuteld bewaard bij Stichting Pensioenregister.
  • Logt u gezamenlijk met uw partner in op Mijnpensioenoverzicht.nl? Dan moet u beide inloggen via DigiD. Nadat u heeft ingelogd worden uw gegevens tijdelijk bewaard totdat ook uw partner heeft ingelogd. Na uitloggen worden de verzamelde pensioengegevens direct verwijderd.
 2. Een verzoek om inzage en/of correctie van uw (persoons)gegevens kunt u indienen bij de betreffende pensioenuitvoerder of de Sociale Verzekeringsbank.
 3. Stichting Pensioenregister heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen ter bescherming van uw (persoons)gegevens.
 4. Stichting Pensioenregister doet onderzoek naar het gebruik van de website. Voor dit onderzoek worden geen gegevens gebruikt die persoonlijk naar een gebruiker te herleiden zijn.

F) Aansprakelijkheid

 1. De op Mijnpensioenoverzicht.nl getoonde bedragen geven een indicatie van uw persoonlijke financiële situatie in de toekomst. Aan de getoonde bedragen kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
 2. Stichting Pensioenregister is niet aansprakelijk voor de schade, van welke aard ook, voortvloeiend uit omstandigheden die niet aan Stichting Pensioenregister toerekenbaar zijn. Voorbeelden van dergelijke omstandigheden zijn onder meer:
  • schade op grond van het handelen op basis van de getoonde bedragen zonder advies in te winnen;
  • schade door buitengebruikstelling of storingen in onder meer Mijnpensioenoverzicht.nl, internet of telecommunicatienetwerken;
  • schade als gevolg van het niet naleven van uw eigen verplichtingen, waaronder het niet naleven van deze gebruikersvoorwaarden.
 3. Op de website staan verwijzingen naar websites van derden. Stichting Pensioenregister is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

G) Intellectueel eigendom

 1. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze website, waaronder doch niet uitsluitend auteursrechten op de door Stichting Pensioenregister geplaatste teksten, foto's, afbeeldingen etc., berusten bij Stichting Pensioenregister, tenzij anders is aangegeven.
 2. Het is u niet toegestaan (delen van) teksten van deze website te bewerken, te kopiëren en/of op enige wijze aan derden ter beschikking te stellen, tenzij u hiervoor schriftelijk toestemming van Stichting Pensioenregister of rechthebbenden hebt verkregen. U mag informatie op deze website wel opslaan of afdrukken voor persoonlijk gebruik.

H) Wijzigingen

 1. Stichting Pensioenregister is te allen tijde bevoegd de gebruikersvoorwaarden te wijzigen. Op onze website vindt u altijd de meest recente versie van de gebruikersvoorwaarden.


Den Haag, oktober 2023