Gebruiksvoorwaarden

Onze gebruiksvoorwaarden

Inleiding

Op Mijnpensioenoverzicht.nl kunt u zien hoeveel pensioen u heeft opgebouwd. Zo krijgt u inzicht in uw persoonlijke financiële situatie in de toekomst.

Op het moment dat u inlogt met uw DigiD, verzamelt Stichting Pensioenregister aan de hand van uw burgerservicenummer (BSN) de bij de Sociale Verzekeringsbank en de pensioenuitvoerders opgehaalde pensioengegevens. Gezamenlijk zorgen wij ervoor dat deze zo juist en volledig mogelijk worden getoond. Wij raden u aan deze gegevens te controleren aan de hand van laatst verstrekte papieren overzicht(en) of bij de Sociale Verzekeringsbank en/of betreffende pensioenuitvoerder(s).

De informatie op de website is uitdrukkelijk niet bedoeld als vervanging van de informatie die u ontvangt van de Sociale Verzekeringsbank en/of uw pensioenuitvoerder(s).

De Stichting Pensioenregister is geen financiële instelling zoals bedoeld in de Wet op het Financieel Toezicht en geeft met het tonen van de informatie op haar website geen advies. Voor advies over uw pensioensituatie kunt u contact opnemen met een financieel adviseur.

TOEPASSELIJKHEID VOORWAARDEN

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van Mijnpensioenoverzicht.nl.

A) De website

 1. De website Mijnpensioenoverzicht.nl is, met uitzondering van de situaties zoals genoemd in onderdeel B van deze gebruiksvoorwaarden, 24 uur per dag/7 dagen per week beschikbaar.
 2. U kunt tot de website uitsluitend toegang krijgen door middel van uw DigiD of een ander door de overheid uitgegeven elektronisch identificatiemiddel. Als u niet over een DigiD beschikt, dan kunt u deze aanvragen via www.digid.nl.
 3. Wij raden u aan uw veiligheidssoftware bij te werken alvorens u inlogt met uw DigiD op Mijnpensioenoverzicht.nl.
 4. Alle op de website vermelde bedragen zijn bruto jaarbedragen in Euro.
 5. Stichting Pensioenregister is verantwoordelijk voor een juiste berekening en weergave van het totaal van de pensioenaanspraken per pensioensoort; de door de Sociale Verzekeringsbank geleverde AOW-gegevens worden apart gerubriceerd.
 6. De Sociale Verzekeringsbank en de pensioenuitvoerders zijn verantwoordelijk voor het aanleveren van juiste en volledige gegevens.
 7. De door de pensioenuitvoerders vermelde gegevens kunnen een indicatie van pensioenaanspraken betreffen. Als u momenteel een pensioenkapitaal opbouwt waarmee u op de pensioendatum een pensioen aankoopt, wordt dit als ‘indicatief pensioen’ vermeld.
 8. De voorwaarden van de betreffende pensioenregeling zijn steeds van toepassing. Hebt u hierover vragen of klachten, neemt u dan contact op met de betreffende pensioenuitvoerder.

B) Onderhoud/storingen

 1. Stichting Pensioenregister kan te allen tijde (onderdelen van) de website zonder voorafgaande bekendmaking tijdelijk buiten gebruik stellen voor het plegen van onderhoud of het opheffen van storingen.

  Stichting Pensioenregister zal zich inspannen om dergelijke onderhoudswerkzaamheden zoveel mogelijk op de minder gangbare uren laten plaatsvinden.
 2. Stichting Pensioenregister is niet aansprakelijk voor eventuele schade, van welke aard ook, als gevolg van onbereikbaarheid van de website.

C) Vragen

 1. Voor inhoudelijke vragen over uw pensioenaanspraken kunt u contact opnemen met de betreffende pensioenuitvoerder. De contactgegevens van alle pensioenuitvoerders zijn op deze website vermeld.
 2. Voor vragen over de AOW kunt u contact opnemen met de Sociale Verzekeringsbank.
 3. Voor vragen over de werking van de website en ontbrekende pensioeninformatie kunt u contact opnemen met de Servicedesk van de Stichting Pensioenregister. De contactgegevens zijn vermeld op deze website.

D) Klachten

De klachtenregeling van Stichting Pensioenregister is van toepassing. voor de klachtenregeling van de Stichting Pensioenregister.

E) Privacy

 1. De gegevensverwerking via de website vindt plaats op grond van de Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling en is in overeenstemming met de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens. De verwerking is gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Stichting Pensioenregister slaat geen gegevens op, behalve in de volgende gevallen:
  • de Stichting Pensioenregister slaat uw Burgerservicenummer op, gedurende de periode dat u bent ingelogd op de website;
  • de Stichting Pensioenregister slaat, in geval u gelijktijdig met uw partner op www.mijnpensioenoverzicht.nl inlogt, tijdelijk de gegevens op van degene die als eerdere heeft ingelogd.
 2. Een verzoek om inzage en correctie van uw (persoons)gegevens kunt u indienen bij de betreffende pensioenuitvoerder of de Sociale Verzekeringsbank.
 3. Stichting Pensioenregister heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen ter bescherming van uw (persoons)gegevens.
 4. Stichting Pensioenregister doet onderzoek naar het gebruik van de website. Voor dit onderzoek worden geen gegevens gebruikt die persoonlijk naar een gebruiker te herleiden zijn.

F) Aansprakelijkheid

 1. De op www.mijnpensioenoverzicht.nl getoonde bedragen geven een indicatie van uw persoonlijke financiële situatie in de toekomst. Aan de getoonde bedragen kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
 2. Stichting Pensioenregister is niet aansprakelijk voor de schade, van welke aard ook, voortvloeiend uit omstandigheden die niet aan de Stichting toerekenbaar is. Voorbeelden van dergelijke omstandigheden zijn onder meer de volgende gevallen:
  • schade op grond van het handelen op basis van de getoonde bedragen zonder advies in te winnen;
  • schade door buitengebruikstelling of storingen in onder meer www.mijnpensioenoverzicht.nl, internet of telecommunicatienetwerken;
  • schade als gevolg van het niet naleven van uw eigen verplichtingen, waaronder het niet naleven van deze gebruikersvoorwaarden
 3. Op de website staan verwijzingen naar websites van derden. Stichting Pensioenregister is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

H) Wijzigingen

 1. Stichting Pensioenregister is te allen tijde bevoegd de gebruikersvoorwaarden te wijzigen. Indien de gebruikersvoorwaarden worden gewijzigd, zal de Stichting Pensioenregister dat op haar website kenbaar maken.