Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden Mijnpensioenoverzicht.nl

Inleiding

Op Mijnpensioenoverzicht.nl kunt u zien hoeveel pensioen u heeft opgebouwd. Zo krijgt u inzicht in uw persoonlijke financiële situatie in de toekomst.

Op het moment dat u inlogt op de beveiligde omgeving (DigiD), verzamelt Stichting Pensioenregister aan de hand van uw Burgerservicenummer (BSN) uw pensioengegevens die daarvoor bij de Sociale Verzekeringsbank en de pensioenuitvoerders worden opgehaald. Gezamenlijk zorgen wij ervoor dat deze zo juist en volledig mogelijk worden getoond. Wij raden u aan deze gegevens te controleren aan de hand van de laatst verstrekte (papieren) overzicht(en), van de Sociale Verzekeringsbank en/of betreffende pensioenuitvoerder(s).

De informatie op de website is niet bedoeld als vervanging van de informatie die u ontvangt van de Sociale Verzekeringsbank en/of uw pensioenuitvoerder(s). Het doel is om u inzicht te geven.

Stichting Pensioenregister is geen financiële instelling zoals bedoeld in de Wet op het Financieel Toezicht en geeft met het tonen van de informatie op haar website geen advies. Voor advies over uw pensioensituatie kunt u contact opnemen met een financieel adviseur.

TOEPASSELIJKHEID VOORWAARDEN

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van Mijnpensioenoverzicht.nl.

A. De website en veiligheid

 1. De website Mijnpensioenoverzicht.nl is 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar. Het kan voorkomen dat we niet beschikbaar zijn; we beschrijven die situaties in onderdeel C van deze gebruikersvoorwaarden.
 2. U kunt tot de website uitsluitend toegang krijgen door middel van uw DigiD (of een ander door de overheid uitgegeven elektronisch identificatiemiddel). Als u niet over een DigiD beschikt, dan kunt u deze aanvragen via www.digid.nl.
 3. Wij vragen u de (veiligheids)software op door u gebruikte apparaten bij te werken voordat u inlogt met uw DigiD op Mijnpensioenoverzicht.nl. Op deze manier houden we Mijnpensioenoverizcht.nl zo veilig mogelijk. Wij vragen u fysieke en elektronische maatregelen te nemen door de door u gebruikte apparaten te beschermen tegen ongeoorloofd en/of onjuist gebruik. Wij adviseren u om veilige wachtwoorden te kiezen en deze geheim te houden. Op deze manier voorkomt u dat anderen uw gegevens kunnen inzien en/of misbruiken.
 4. Wij vragen u om zorgvuldig om te gaan met uw inloggegevens en deze gebruiksvoorwaarden nauwkeurig na te leven.

B. De website en uw gegevens

 1. Stichting Pensioenregister zorgt voor een juiste berekening en weergave van het totaal van de pensioenaanspraken per pensioensoort op Mijnpensioenoverzicht.nl.
 2. Stichting Pensioenregister presenteert op Mijnpensioenoverzicht.nl uw AOW-gegevens die bij de Sociale Verzekeringsbank bekend zijn apart van de pensioengegevens van pensioenuitvoerders.
 3. Stichting Pensioenregister presenteert op Mijnpensioenoverzicht.nl de gegevens die door de pensioenuitvoerders zijn geregistreerd. Dit kan een indicatie van uw pensioenaanspraken zijn, of in scenario’s zijn gepresenteerd. Als u momenteel een pensioenkapitaal opbouwt, waarmee u op de pensioendatum een pensioen aankoopt, wordt dit als ‘indicatief pensioen’ vermeld. Deze pensioenaanspraken, indicaties en scenario’s worden apart van de AOW-gegevens gepresenteerd.
 4. De voorwaarden van de betreffende pensioenregeling zijn steeds van toepassing. Heeft u hierover vragen of klachten, neem dan contact op met de betreffende pensioenuitvoerder.
 5. De Sociale Verzekeringsbank en de pensioenuitvoerders zijn verantwoordelijk voor het op tijd beschikbaar maken van juiste en volledige gegevens.

C. Onderhoud/storingen

Stichting Pensioenregister kan te allen tijde (onderdelen van) de website zonder voorafgaande bekendmaking tijdelijk buiten gebruik stellen voor het plegen van onderhoud of het opheffen van storingen. Stichting Pensioenregister zal zich inspannen om dergelijke onderhoudswerkzaamheden zoveel mogelijk op de minder gangbare uren te verrichten.

D. Privacy

 1. De verwerking van uw gegevens vindt plaats op grond van de Pensioenwet, Wet verplichte beroepspensioenregeling en Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers. Stichting Pensioenregister houdt zich hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 2. Stichting Pensioenregister slaat, behalve inloggegevens die bestaan uit internetprotocolregistratie, tijdstippen en gegevens uit de verwijsindex die Stichting Pensioenregister gebruikt om uw gegevens via de Sociale Verzekeringsbank en uw pensioenuitvoerders te presenteren, geen gegevens van u op. Stichting Pensioenregister gebruikt de actuele gegevens die de Sociale Verzekeringsbank en pensioenuitvoerders beschikbaar hebben en dit gebeurt met een verwijsindex.
 3. Na uitloggen en/of verbreken van de verbinding worden de verzamelde pensioengegevens direct verwijderd.
 4. Als u vragen heeft over het verwerken van de door Sociale Verzekeringsbank en de pensioenuitvoerder(s) aangeleverde gegevens, op basis van de wettelijke taak die zij uitvoeren, moet u contact opnemen met de Sociale Verzekeringsbank of de betreffende pensioenuitvoerder(s).
 5. Een verzoek bedoeld als rechten van betrokkene kunt u indienen bij de betreffende pensioenuitvoerder of de Sociale Verzekeringsbank. U kunt ook contact opnemen met hun functionaris gegevensbescherming of privacy officer.
 6. Stichting Pensioenregister heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen ter bescherming van uw (persoons)gegevens die worden getoond op Mijnpensioenoverzicht.nl.
 7. Stichting Pensioenregister doet onderzoek naar het gebruik van Mijnpensioenoverzicht.nl. Dat doen we zonder gebruik te maken van persoonsgegevens. Geeft u expliciet toestemming, dan registeren wij ook wanneer u voor het laatst de website bezocht heeft. Deze registratie gebruiken wij om unieke bezoekers te tellen, zodat we onze website blijvend kunnen verbeteren.

E. Aansprakelijkheid

 1. De op Mijnpensioenoverzicht.nl getoonde bedragen geven een indicatie van uw persoonlijke financiële situatie in de toekomst. Aan de getoonde bedragen kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
 2. Stichting Pensioenregister is niet aansprakelijk voor de schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit omstandigheden die niet aan de stichting toerekenbaar zijn. Voorbeelden van dergelijke omstandigheden zijn onder meer:
  • schade op grond van het handelen op basis van de getoonde bedragen op Mijnpensioenoverzicht.nl zonder informatie of advies in te winnen;
  • schade door buitengebruikstelling of storingen in onder meer Mijnpensioenoverzicht.nl, internet of telecommunicatienetwerken;
  • schade als gevolg van het niet naleven van uw eigen verplichtingen, waaronder het niet naleven van deze gebruikersvoorwaarden.
 3. Op de website staan verwijzingen naar websites van derden. Stichting Pensioenregister is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en evenmin voor gebruikte programmatuur en (IT)infrastructuur van deze websites.

F. Intellectueel eigendom

 1. De intellectuele eigendomsrechten van deze website, waaronder maar niet uitsluitend auteursrechten op de door Stichting Pensioenregister geplaatste teksten, foto's, afbeeldingen etc., berusten bij Stichting Pensioenregister, behalve als dit anders is aangegeven.
 2. De intellectuele eigendomsrechten van gebruikte, in gebruik gegeven programmatuur om pensioengegevens via Mijnpensioenoverzicht.nl te tonen, kunnen berusten bij de door Stichting Pensioenregister aangestelde opdrachtnemers. Stichting Pensioenregister zorgt dan voor gebruikersrechten waardoor u Mijnpensioenoverzicht.nl kunt gebruiken zonder inbreuk op rechten te maken.

G. Vragen en klachten

 1. Voor inhoudelijke vragen over uw pensioenaanspraken kunt u contact opnemen met de betreffende pensioenuitvoerder.
 2. Voor vragen over de AOW kunt u contact opnemen met de Sociale Verzekeringsbank.
 3. Voor vragen over de werking van de website en ontbrekende pensioeninformatie (dat is informatie die u wel ziet bij de Sociale Verzekeringsbank of pensioenuitvoerders maar niet op Mijnpensioenoverzicht.nl) kunt u contact opnemen met de Servicedesk van Stichting Pensioenregister. De contactgegevens staan op deze website.
 4. Voor vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u terecht bij de verantwoordelijke functionarissen van de pensioenuitvoerders en de Sociale Verzekeringsbank.
 5. De klachtenregeling van Stichting Pensioenregister is van toepassing. Klik hier voor de klachtenregeling van Stichting Pensioenregister.

H. Slot

 1. Stichting Pensioenregister is te allen tijde bevoegd deze gebruikersvoorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden kenbaar gemaakt op Mijnpensioenoverzicht.nl.
 2. Op de gebruikersvoorwaarden en voorbehouden op Mijnpensioenoverzicht.nl is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van, of in verband met, deze gebruiksvoorwaarden en voorbehouden zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.